top of page

BRONZE - STT

WALTZ

 strana

literatura

tech.Plam.

1. Closed Change on RF,LF                                

    Uzavřená změna Pn,Ln                                                1  

3. Natural Turn

    Otáčka vpravo                                                              3 

4. Reverse Turn

    Otáčka vlevo                                                                 4 

5. Progressive Chasse to R

    Postupová přeměna do P                                            13 

6. Whisk

    Zášvih                                                                          10 

7. Back Whisk 

    Zášvih vzad                                                                 12 

8. Outside Change

    Změna mimo                                                                 5 

9. Basic Weave

    Základní tkáň                                                               18 

10. Chasse from PP

      Preměna z PP                                                            11 

11. Backward Lock

      Křížení vzad                                                               21 

12. Open Natural Turn

      Otevřená otáčka vpravo                                            25 

37. Running Finish 

      Běžené zakončení

39. Progressive Chasse to L

      Postupová přeměna do L

13. Hesitation Change

      Změna výdrží                                                              7 

14. Natural Spin Turn

      Spinová otáčka vpravo                                               6  

15. Double Reverse Spin

      Dvojspina vlevo                                                          9  

16. Telemark

      Telemark                                                               Sf-19 

17. Telemark to PP

      Telemark do PP                                                    Sf-18 

18. Weave from PP

      Tkáň z PP                                                                 22 

19. Impetus

      Náběhová otáčka                                                 Sf-08 

20. Impetus to PP

      Náběhová otáčka do PP                                      Sf-09 

21. Drag Hesitation

      Výdrž tažením                                                           20 

22. Outside Spin

      Spina mimo                                                               19 

23. Natural Turning Lock

      Točené křížení do P                                                   23 

24. Reverse Turning Lock

      Točené křížení do L                                                   23 

25. Wing 

      Uzavřené převedení                                                  29

26. Wing from PP

      Převedení z PP                                                          15

27. Cross Hesitation from PP

       Výdrž napříč z PP                                                     16  

28. Reverse Pivot

      Pivota vlevo                                                               13 

29. Fallaway Natural Turn

      Spádná otáčka vpravo                                              30  

30. Running Weave from PP

      Běžená tkáň z PP   

31. Running Spin Turn

      Běžená spinová otáčka                                             32  

32. Overturned Running Spin Turn

      Přetočená běžená spinová otáčka  

33. Running Cross Chasse

      Běžená přeměna napříč 

34. Fallaway Reverse and Slip Pivot

      Spádná otáčka vlevo a vkluzná pivota  

35. Hover Corte

      Vznosný překrut  

36. Curved Feather 

      Zahnutý pérový krok  

38. Outside Swivel

      Výkrut mimo  

40. Bounce Fallaway and Weave Ending

      Houpavá spádná otáčka a tkáňové zakončení  

41. Quick Open Reverse

      Rychlá otevřená otáčka vlevo                                   24  

TANGO

1. Tango Walk 

    Tangová chůze

2. Tap - Alternative Entries to PP 

     Příklep - Alternativní vstup do PP 

3. Progressive Side Step

    Postupový úkrok                                                            1 

4. Brush Tap

    Přítahový příklep                                                          21 

5. Progressive Link

    Postupová spojka                                                          2 

6. Closed Promenade

    Zavřená promenáda                                                      6 

7. Open Promenade

    Otevřená promenáda                                                    7 

8. Back Corte

    Překrut vzad                                                                  8 

9. Basic Reverse Turn

    Základní otáčka vlevo                                                  23 

10. Open Reverse Turn 

      Otevřená otáčka vlevo                                                 4 

11. Rock on LF,RF

      Kolébky na Ln                                                         9,10 

13. Natural Rock Turn

      Kolébková otáčka vpravo                                          11

14. Natural Twist Turn from PP

      Twistová otáčka vpravo z PP                                     12 

15. Natural Turn from PP

      Otáčka vpravo z PP                                                   13 

16. Promenade Link turned to R,L

      Promenádní spojka točená do P,L                             14 

18. Back Open Promenade

      Promenáda otevřená vzad                                         22

19. Fallaway in Promenade

      Spádná promenáda                                                   22 

20. Whisk

      Zášvih                                                                  Wa-10 

21. Back Whisk

      Zášvih vzad                                                         Wa-12 

22. Progressive Side Step Reverse Turn

      Otáčka vlevo postupovým úkrokem                            5 

23. Four Step 

      Čtyřkrok                                                                      16

24. Fallaway Four Step

      Spádný čtyrkrok                                                         24 

25. Outside Swivel  after Open Finish and Turning to R

      Výkrut mimo - po otevřeném zak. a točený do P       18 

26. Outside Swivel  Turning to L

      Výkrut mimo - točený do L  

27. Outside Swivel  Reverse Outside Swivel

      Výkrut mimo - obrácený výkrut mimo                         19

28. Four Step Change

      Změna čtyřkrokem                                                      27

29. Five Step

      Pětikrok                                                                       30

30. Mini Five Step

      Minipětikrok  

31. Quick Reverse Turn

      Rychlá otáčka vlevo  

32. Fallaway Reverse and Slip Pivot

      Spádná vlevo a vkluzná pivota                              Sf-22

33. Telemark to PP

      Telemark do PP                                                      Sf-18

34. Open Natural Turn

      Otevřená otáčka vpravo                                       Wa-25

35. Outside Spin

       Spina mimo 

36. Natural Twist Turn

      Twistová otáčka vpravo 

37. Chase

      Obchvat                                                                      29 

38. Chase Alternative Ending: •Chase, Chasse

      Obchvat-alternativní zak.-obchvat, přeměna  

39. Chase Alternative Ending - Whisk, fwd step to PP

      Obchvat-alternat.zak.-Zášvih, krok vpřed do PP        25 

40. Chase Alternative Ending - Whisk, Promenade Link

      Obchvat-alternat. zak.-Zášvih, promenádní spojka    26

41. Chase Alternative Ending - Whisk, close step to PP

      Obchvat-alternat. zak.-Zášvih, přísun do PP  

42. Chase Alternative Ending - Progresive Link

      Obchvat-alternat. zak.-Postupová spojka  

VALČÍK

1. Natural Turn

     Otáčka vpravo 

2. Reverse Turn

     Otáčka vlevo  

3. RF Forward Change Step - Natural to Reverse

     Změna vpřed Pn – zprava doleva 

4. LF Forward Change Step - Reverse to Natural

     Změna vpřed Ln – zleva doprava 

5. LF Backward Change Step - Natural to Reverse

     Změna vzad Ln – zprava doleva 

6. RF Backward Change Step - Reverse to Natural

     Změna vzad Pn – zleva doprava 

QUICKSTEP

1. Natural Turn 

    Otáčka vpravo                                                                 2

2. Reverse Turn

    Otáčka vlevo přeměnou                                                15

3. Progressive Chasse to R,L

    Postupová přeměna v P,L                                              19

5. Cross Chasse

    Přeměna napříč                                                             12

6. Quarter Turn to R,L

    Čtvrtotáčka vpravo,vlevo                                                 1

8. Outside Change

    Změna mimo                                                            Wa-05

9. Natural Pivot 

    Pivota vpravo                                                                 10

10. Running Finish

      Otáčka vpravo, Křížení vzad a Běžené zakončení      31

11. Backward Lock

      Křížení vzad                                                                   8

12. Forward Lock 

      Křížení vpřed                                                                 7

13. Open Natural Turn 

      Otevřená otáčka vpravo                                        Wa-25

14. Natural Spin Turn

      Spinová otáčka vpravo                                                  6

15. Hesitation Change

      Změna výdrží  

16. Double Reverse Spin

      Dvojspina vlevo                                                     Wa-09

17. Impetus

      Náběhová otáčka                                                        27

18. Impetus to PP

      Otevřená náběhová otáčka                                         28

19. Telemark 

      Telemark                                                                      25

20. Telemark to PP

      Otevřený telemark                                                       26

21. Whisk

      Zášvih                                                                    Wa-10

22. Back Whisk

      Zášvih vzad                                                           Wa-12

23. Open Reverse Turn

      Rychlá otevřená vlevo                                                 16

24. Tipple Chasse to R - at the corner

      Kolísavá přeměna do P – v rohu                                 

25. Tipple Chasse to R - along LOD

       Kolísavá přeměna do P – podél ST                            10

26. Tipple Chasse to L

       Kolísavá přeměna do L                                               24

27. Four Quick Run

      Běh 4rychlými kroky                                                    20

28. Zig Zag

      Klikatina                                                                       11

29. V-6

      V-6                                                                                32

30. Outside Spin

      Spina mimo                                                                  29

 31. Reverse Pivot

       Pivota vlevo                                                                 13

32. Natural Turning Lock

      Točené křížení vpravo                                            Wa-23

33. Drag Hesitation

      Výdrž tažením                                                        Wa-20

34. Cross Swivel

       Výkrut napříč                                                               17

35. Fishtail

       Rybí ocas                                                                    18

36. Running Natural Turn

       Bežená otáčka vpravo                                                23

37. Running Cross Chasse

      Běžená přeměna napříč 

38. Six Quick Run

      Běh 6 rychlými kroky                                                   30

39. Tipsy to R

      Tipsy do P                                                                    35

40. Tipsy to L

      Tipsy do L                                                                    35

41. Rumba Cross

      Rumbové křížení                                                          33

42. Hover Corte

      Vznosná korta/Vznosný překrut                                   21

43. Weave from PP

       Tkáň z PP                                                             Wa-22 

44. Natural Fallaway Turn

      Spádná otáčka vpravo                                          Wa-30

45. Wing

      Převedení                                                              Wa-29

46. Wing from PP

      Převedení z PP                                                      Wa-15

47. Curved Feather

      Zahnutý pérový krok                                                Sf-21

48. Running Spin Turn

      Běžená spinová otáčka                                         Wa-32

BRONZE - LAT

SAMBA

1. Natural Basic Movement

    Základní pohyb - vpravo                                                 2

2. Reverse Basic Movement

    Základní pohyb - vlevo                                                    3

3. Progressive Basic Movement

    Postupová základní pohyb                                              4

4. Side Basic Movement to L,R

    Základní pohyb stranou do L,R                                       5

6. Outside Basic 

    Základní pohyb mimo                                                      6

7. Samba Whisk to L,R

    Sambové zášvihy do L,R                                                 7

9. Stationary Samba Walks

    Sambová chůze na místě                                              10

10. Promenade Samba Walks

      Promenádní sambová chůze                                         8

11. Side Samba Walk

      Sambový krok stranou                                                   9

12. Reverse Turn

      Otáčka vlevo                                                                12

13. Promenade to Counter Promenade Botafogos

      Promenádní botafoga                                                  17

14. Side Samba Chasse

      Stranové sambové přeměny                                         9

15. Travelling Botafogo Forward

      Postupové botafogo vpřed                                          14

16. Travelling Botafogo Backward to Promenade Position

      Postupové botafoga vzad do PP                                 14

17. Criss Cross Botafogos

      Botafoga křížem krážem (Křížená botafoga)               20

18. Criss Cross Volta to R,L

      Volta Křížem krážem do P,L (Křížené volty do P,L)      32

20. Travelling Volta to R,L

      Postupové volty do P,L                                                26

22. Underarm Turn Turning R,L

      Podtáčka pod rukou v P,L                                           22

24. Solo Spot Volta Turning L ,R

      Solová voltová otáčka v L ,R                                       17

26. Continuous Solo Spot Volta Turning L,R

      Pokračující solová voltová otáčka v L,P                      17

28. Maypole - Lady turning R,L

      Májka – D točí do P,L                                                   33

30. Cruzados Walks

      Cruzado chůze                                                            44

31. Cruzados Locks

      Cruzado křížení                                                           43

32. Continuous Cruzados Lock

      Pokračující cruzado křízení  

33. Dropped Volta

      Klesná volta  

34. Circular Voltas Turning R,L

      Kruhové volty točené do P,L                                        29

36. Solo Circular Voltas Turning R,L

      Solové kruhové volty točené do P,L 

38. Same Foot Botafogos

      Botafoga stejnou nohou                                              36

39. Samba Locks Lady on L,R Side

      Sambová křížení – F na L,P straně                              38

41. Natural Roll

      Valení vpravo                                                               15

42. Reverse Roll

      Valení vlevo 

43. Close Rocks

      Uzavřené kolébky                                                        11

44. Open Rocks

      Otevřené kolébky                                                        16

45. Backward Rocks

      Kolébky vzad                                                               18

46. Plait

      Pletenec                                                                       19

47. Corta Jaca

      Korta Jaca                                                                   13

48. Same Position Corta Jaca

      Korta Jaca ve stejném postavení  

49. Double Spiral Turn (Three Step Turn)

      Dvojitá spirálová otáčka (Trojkroková otočka)  

50. Promenade to Counter Promenade Runs

      Běhy z promenády do obrácené promenády             42

51. Drag

      Tažení 

52. Rolling off the Arm

      Odvalení z paže                                                          45

53. Carioca Runs

      Karioka běhy  

54. Argentine Crosses

      Argentinská křížení                                                      39

55. Rhytm Bounce 

      Rytmické houpání                                                        41

CHA-CHA

1. Time Step

    Časový krok                                                                    1 

2. Close Basic Movement

    Uzavřený základní pohyb                                               2 

3. Open Basic Movement 

    Otevřený základní pohyb                                               3 

4. New York to P,L 

    New York do P,L                                                            10 

6. Hand to Hand to R,L 

    Ruka k ruce do P,L                                                        17

8. Spot Turn to R,L

    Otáčka na místě do P,L                                                 12

10. Underarm Turn Turning R,L

      Podtáčka pod rukou v P,L                                      13,15 

12. Three Cha Cha Chas to R,L

      3x cha cha do P,L                                                  12,13 

14. Shoulder to Shoulder

      Rameno k rameni                                                        16

15. Aida

      Aida                                                                             42

16. Fan

      Vějíř                                                                               4 

17. Open Hip Twist

      Otevřený twist kyčlí                                                     29 

18. Open Hip Twist to Chasse

      Otevřený twist kyčlí do přeměny                                 30

19. Close Hip twist

      Uzavřený twist kyčlí                                                     23

20. Close Hip Twist to Chasse

      Uzavřený twist kyčlí do přeměny                                24

21. Hockey Stick 

      Hokejka                                                                         8

22. Hockey Stick to Chasse

      Hokejka točená do přeměny                                         9

23. Alemana

      Alemana                                                                      25

24. Alemana from Open Opposing Position

      Alemana z Otevřeného opozičního postavení             26

25. Natural Top

      Káča vpravo                                                                18

26. Cross Basic

      Křížený základ                                                             33

27. Cross Basic with Turn

      Křížený základ s otočkou  

28. Cross basic to Open Opposing Position

      Křížený základ do Otevřeného opozičního postavení

29. MCF - Simple foot change

      Metody změny chodidla                                              43

30. Split Cuban Break to R,L   

      Rozdvojené kubánské přerušení do P,L                      36

32. Cuban Breaks to R,L   

      Kubánské přerušení do P,L                                         34

34. Close Hip Twist spiral

      Spirálový uzavřený twist kyčlí                                        3

35. Open Hip Twist Spiral

      Spirálový otevřený twist kyčlí                                       32

36. Turkish Towel

      Turecký ručník                                                               3

37. Sweetheart

      Miláček                                                                        39

38. Follow my Leader

      Následuj mého vedení                                                 40

39. Syncopated Open Hip Twist

      Synkopovaný otevřený švih kyčlí  

40. Curl

      Lokna                                                                           41

41. Rope Spinning

      Laso                                                                             21

42. Overturned Lock Ending

      Přetočené křížené zakončení 

43. Continuous Overturned Lock

      Pokračující přetočené křízení 

44. Swivel from Overturned Lock

      Výkrut z přetočeného křížení  

45. Swivel Hip twist

      Švih kyčlí výkrutem  

46. Swivels

      Výkruty  

47. 4 Walks and Whisks

      4 kroky a zášvihy  

48. Advanced Method of Changing Feets

      Pokročilé metody změny chodidel 

RUMBA

1. Close Basic Movement

    Uzavřený základní pohyb                                                1

2. Open Basic Movement

    Otevřený základní pohyb  

3. New York to Right,Left  

    New York do P,L                                                          9,10

5. Hand to Hand to Right,Left 

    Ruka k ruce do P,L                                                        11

7. Spot Turn to Right,Left 

    Otáčka na místě do P,L                                                   7

9. Underarm Turn Turning Right,Left 

    Podtočení pod paží v P,L                                             6,8

11. Side Walks and Cucarachas

     Kroky stranou a Kukarača                                           12 

12. Fan

      Vějíř                                                                               2 

13. Open Hip Twist

      Otevřený twist kyčlí                                                     23

14. Open Hip Twist Finished to Side

      Otevřený twist kyčlí ukončený do strany                    24 

15. Hockey Stick

      Hokejka                                                                         3

16. Hockey Stick Finished to Side

      Hokejka ukončená do strany                                        4 

17. Opening Out

      Otevření v P a v L                                                        26

18. Shoulder to Shoulder

      Rameno k rameni                                                        13

19. Alternative Basic Movement

      Alternativní základní pohyb  

20. Close Hip Twist

      Uzavřený twist kyčlí                                                     15

21. Close Hip Twist Finished to Side

      Uzavřený twist kyčlí ukončený do strany                    16

22. Alemana

      Alemana                                                                      19

23. Alemana Finished to Side

      Alemana ukončená do strany                                      21

24. Progressive Forward Walks

      Postupová chůze 

25. Progressive Forward Walks to Fan

      Postupová chůze do vějíře 

26. Aida

      Aida                                                                             27

27. Continuous Hip Twist

      Pokračující twist kyčlí                                                   41

28. Cuban Rocks

      Kubánské kolébky                                                       34

29. Fencing to Spin 

      Šermování do spiny                                                     25

30. Continuous Circular Hip Twist

      Pokračující kruhový twist kyčlí                                     42

31. Syncopated Open Hip Twist

      Synkopovaný otevřený švih kyčlí 

32. Natural Top

      Káča vpravo                                                                14

33. Reverse Top

      Káča vlevo                                                                   17

34. Curl

      Lokna                                                                           31

35. Curl Finished to Side

      Lokna ukončená do strany                                          32

36. Spiral

      Spirála                                                                         28

37. Spiral Finished to Side

      Spirála ukončená do strany                                        30

38. Spiral to Fan

      Spirála do vějíře                                                          29

39. Three Alemanas

      Tři alemany                                                                  37

40. Sliding Doors

      Posuvné dveře                                                             36

41. Advanced Sliding Doors

      Pokročilé posuvné dveře 

42. Three Threes

      Tři trojky  

43. Three Threes to Fan

      Tři trojky do vějíře                                                        38

44. Rope Spinning

      Laso                                                                             39

45. Swivels

      Výkruty                                                                         35

46. Overturned Basic

      Přetočený základ 

47. Forward and backward Walks Amalgations

      Seskupení kroků vpřed a vzad  

JIVE

1. Basic in Place

    Základ na místě                                                               1

2. Basic in Fallaway 

    Spádný základ                                                                 2

3. Change of Place from R to L (L to R )

    Změna míst z P do L (L to R )                                       3,5

5. American spin

    Americká spina                                                              12

6. Change of Place behind the Back

    Výměna míst za zády                                                       8

7. Link 

    Spojka                                                                              7

8. Whip

    Bič                                                                                   9

9. Promenade Walks - Slow (Quick)

    Promenádní chůze – S (Q)                                       10,11

11. Fallaway Throwaway

      Spádné odhození                                                        17

12. Change of Place from R to L with Double Spin

      Změna míst z P do L s dvojitou spinou                         4

13. Overturned Change of Place from L to R

      Pretočená změna míst z L do P                                     6

14. Double Cross Whip

      Dvojitý křížený bič                                                       13

15. Throwaway Whip

      Bič s odhozením                                                          15

16. Reverse Whip

      Bič vlevo                                                                      16

17. Curly Whip

      Vlnivý bič                                                                     14

18. Overturned Fallaway Throwaway 

      Přetočené spádné odhození                                       18

19. Stop and Go

      Stůj a jdi                                                                       20

20. Hip Bump

      Úder kyčlí                                                                    30

21. Windmill

      Větrný mlýn                                                                  21

22. Mooch 

      Flákání            

23. Spanish Arms

      Španělské paže                                                           24

24. Chicken Walks

      Kuřecí chůze                                                               22

25. Rolling off the Arm

      Odvalení z paže                                                          23

26. Simple Spin

      Jednoduchá spina                                                       27

27. Rock to Simple Spin

      Kolébka do jednoduché spiny 

28. Flicks into Break

      Střihy do přerušení                                                      29

29. Toe Heel Swivels

      Výkruty špička pata                                                     28

30. Sugar Push

      Jemné postrčení  

31. Miami Special

      Miami Special  

32. Shoulder Spin

      Spina z ramene  

33. Chugging

      Kodrcání  

34. Chugging by ISTD

      Kodrcání ISTD  

35. Catapult

      Katapult  

36. Ball Change (see Jive Specific Principles = JSP)

      Změna bříška (viz Specifické principy Jive)                19

37. Stalking Walks, Flicks into Break

      Plíživé kroky, střihy do přerušení  

bottom of page