top of page

PRE-BRONZE - STT

WALTZ

 strana

literatura

tech.Plam.

1. Closed Change on RF,LF                            

    Uzavřená změna Pn,Ln                                                    1  

3. Natural Turn

    Otáčka vpravo                                                                  3 

4. Reverse Turn

    Otáčka vlevo                                                                     4 

5. Progressive Chasse to R

    Postupová přeměna do P                                               13 

6. Whisk

    Zášvih                                                                             10 

7. Back Whisk 

    Zášvih vzad                                                                    12 

8. Outside Change

    Změna mimo                                                                    5 

9. Basic Weave

    Základní tkáň                                                                  18 

10. Chasse from PP

      Preměna z PP                                                               11 

11. Backward Lock

      Křížení vzad                                                                  21 

12. Open Natural Turn

      Otevřená otáčka vpravo                                               25 

37. Running Finish 

      Běžené zakončení

39. Progressive Chasse to L

      Postupová přeměna do L

13. Hesitation Change

      Změna výdrží                                                                  7 

14. Natural Spin Turn

      Spinová otáčka vpravo                                                   6  

15. Double Reverse Spin

      Dvojspina vlevo                                                               9  

16. Telemark

      Telemark                                                                    Sf-19 

17. Telemark to PP

      Telemark do PP                                                         Sf-18 

18. Weave from PP

      Tkáň z PP                                                                       22 

19. Impetus

      Náběhová otáčka                                                      Sf-08 

20. Impetus to PP

      Náběhová otáčka do PP                                           Sf-09 

21. Drag Hesitation

      Výdrž tažením                                                                20 

22. Outside Spin

      Spina mimo                                                                    19 

23. Natural Turning Lock

      Točené křížení do P                                                        23 

24. Reverse Turning Lock

      Točené křížení do L                                                        23 

TANGO

1. Tango Walk 

    Tangová chůze

2. Tap - Alternative Entries to PP 

     Příklep - Alternativní vstup do PP 

3. Progressive Side Step

    Postupový úkrok                                                                1 

4. Brush Tap

    Přítahový příklep                                                              21 

5. Progressive Link

    Postupová spojka                                                              2 

6. Closed Promenade

    Zavřená promenáda                                                          6 

7. Open Promenade

    Otevřená promenáda                                                        7 

8. Back Corte

    Překrut vzad                                                                      8 

9. Basic Reverse Turn

    Základní otáčka vlevo                                                      23 

10. Open Reverse Turn 

      Otevřená otáčka vlevo                                                     4 

11. Rock on LF,RF

      Kolébky na Ln                                                             9,10 

13. Natural Rock Turn

      Kolébková otáčka vpravo                                              11

14. Natural Twist Turn from PP

      Twistová otáčka vpravo z PP                                         12 

15. Natural Turn from PP

      Otáčka vpravo z PP                                                       13 

16. Promenade Link turned to R,L

      Promenádní spojka točená do P,L                                 14 

18. Back Open Promenade

      Promenáda otevřená vzad                                             22

19. Fallaway in Promenade

      Spádná promenáda                                                       22 

20. Whisk

      Zášvih                                                                       Wa-10 

21. Back Whisk

      Zášvih vzad                                                              Wa-12 

22. Progressive Side Step Reverse Turn

      Otáčka vlevo postupovým úkrokem                                 5 

23. Four Step 

      Čtyřkrok                                                                          16

24. Fallaway Four Step

      Spádný čtyrkrok                                                             24 

25. Outside Swivel  after Open Finish and Turning to R

      Výkrut mimo - po otevřeném zak. a točený do P           18 

26. Outside Swivel  Turning to L

      Výkrut mimo - točený do L  

27. Outside Swivel  Reverse Outside Swivel

      Výkrut mimo - obrácený výkrut mimo                             19

VALČÍK

1. Natural Turn

    Otáčka vpravo 

2. Reverse Turn

    Otáčka vlevo  

3. RF Forward Change Step - Natural to Reverse

    Změna vpřed Pn – zprava doleva 

4. LF Forward Change Step - Reverse to Natural

    Změna vpřed Ln – zleva doprava 

5. LF Backward Change Step - Natural to Reverse

    Změna vzad Ln – zprava doleva 

6. RF Backward Change Step - Reverse to Natural

    Změna vzad Pn – zleva doprava 

QUICKSTEP

1. Natural Turn 

    Otáčka vpravo                                                                   2  

2. Reverse Turn

    Otáčka vlevo přeměnou                                                  15 

3. Progressive Chasse to R,L

    Postupová přeměna v P,L                                                19 

5. Cross Chasse

    Přeměna napříč                                                               12 

6. Quarter Turn to R,L

    Čtvrtotáčka vpravo,vlevo                                                   1 

8. Outside Change

    Změna mimo                                                              Wa-05 

9. Natural Pivot 

    Pivota vpravo                                                                   10 

10. Running Finish

      Otáčka vpravo, Křížení vzad a Běžené zakončení        31 

11. Backward Lock

      Křížení vzad                                                                     8 

12. Forward Lock 

      Křížení vpřed                                                                   7 

13. Open Natural Turn 

      Otevřená otáčka vpravo                                          Wa-25 

14. Natural Spin Turn

      Spinová otáčka vpravo                                                   6  

15. Hesitation Change

      Změna výdrží  

16. Double Reverse Spin

      Dvojspina vlevo                                                       Wa-09

17. Impetus

      Náběhová otáčka                                                          27 

18. Impetus to PP

      Otevřená náběhová otáčka                                           28 

19. Telemark 

      Telemark                                                                        25 

20. Telemark to PP

      Otevřený telemark                                                         26

21. Whisk

      Zášvih                                                                      Wa-10 

22. Back Whisk

      Zášvih vzad                                                             Wa-12 

23. Open Reverse Turn

      Rychlá otevřená vlevo                                                   16 

24. Tipple Chasse to R - at the corner

      Kolísavá přeměna do P – v rohu                                     9 

25. Tipple Chasse to R - along LOD

      Kolísavá přeměna do P – podél ST                               10 

26. Tipple Chasse to L

      Kolísavá přeměna do L                                                 24 

27. Four Quick Run

      Běh 4rychlými kroky                                                      20 

28. Zig Zag

      Klikatina                                                                         11 

29. V-6

      V-6                                                                                 32 

30. Outside Spin

      Spina mimo                                                                   29

 31. Reverse Pivot

       Pivota vlevo                                                                  13 

PRE-BRONZE - LAT

SAMBA

1. Natural Basic Movement

    Základní pohyb - vpravo                                                 2 

2. Reverse Basic Movement

    Základní pohyb - vlevo                                                    3 

3. Progressive Basic Movement

    Postupová základní pohyb                                              4 

4. Side Basic Movement to L,R

    Základní pohyb stranou do L,R                                       5 

6. Outside Basic 

    Základní pohyb mimo                                                      6 

7. Samba Whisk to L,R

    Sambové zášvihy do L,R                                                 7 

9. Stationary Samba Walks

    Sambová chůze na místě                                              10 

10. Promenade Samba Walks

      Promenádní sambová chůze                                         8 

11. Side Samba Walk

      Sambový krok stranou                                                   9 

12. Reverse Turn

      Otáčka vlevo                                                                12 

13. Promenade to Counter Promenade Botafogos

      Promenádní botafoga                                                  17 

14. Side Samba Chasse

      Stranové sambové přeměny                                         9 

15. Travelling Botafogo Forward

      Postupové botafogo vpřed                                          14 

16. Travelling Botafogo Backward to Promenade Position

       Postupové botafoga vzad do PP                                14 

17. Criss Cross Botafogos

      Botafoga křížem krážem (Křížená botafoga)               20 

18. Criss Cross Volta to R,L

      Volta Křížem krážem do P,L (Křížené volty do P,L)      32 

20. Travelling Volta to R,L

       Postupové volty do P,L                                               26

22. Underarm Turn Turning R,L

      Podtáčka pod rukou v P,L                                           22 

24. Solo Spot Volta Turning L ,R

      Solová voltová otáčka v L ,R                                       17 

26. Continuous Solo Spot Volta Turning L,R

      Pokračující solová voltová otáčka v L,P                      17 

28. Maypole - Lady turning R,L

      Májka – D točí do P,L                                                  33 

30. Cruzados Walks

      Cruzado chůze                                                           44 

31. Cruzados Locks

      Cruzado křížení                                                          43 

32. Continuous Cruzados Lock

      Pokračující cruzado křízení  

33. Dropped Volta

      Klesná volta  

34. Circular Voltas Turning R,L

      Kruhové volty točené do P,L                                      29 

36. Solo Circular Voltas Turning R,L

      Solové kruhové volty točené do P,L 

38. Same Foot Botafogos

      Botafoga stejnou nohou                                             36 

39. Samba Locks Lady on L,R Side

      Sambová křížení – F na L,P straně                             38

CHA-CHA

1. Time Step

    Časový krok                                                                  1 

2. Close Basic Movement

    Uzavřený základní pohyb                                             2 

3. Open Basic Movement 

    Otevřený základní pohyb                                              3 

4. New York to P,L 

    New York do P,L                                                          10 

6. Hand to Hand to R,L 

    Ruka k ruce do P,L                                                      17 

8. Spot Turn to R,L

    Otáčka na místě do P,L                                               12 

10. Underarm Turn Turning R,L

      Podtáčka pod rukou v P,L                                    13,15 

12. Three Cha Cha Chas to R,L

      3x cha cha do P,L                                                 12,13 

14. Shoulder to Shoulder

      Rameno k rameni                                                      16 

15. Aida

      Aida                                                                           42 

16. Fan

      Vějíř                                                                             4 

17. Open Hip Twist

      Otevřený twist kyčlí                                                   29 

18. Open Hip Twist to Chasse

      Otevřený twist kyčlí do přeměny                               30 

19. Close Hip twist

      Uzavřený twist kyčlí                                                   23 

20. Close Hip Twist to Chasse

      Uzavřený twist kyčlí do přeměny                               24

21. Hockey Stick 

      Hokejka                                                                       8

22. Hockey Stick to Chasse

      Hokejka točená do přeměny                                       9

23. Alemana

      Alemana                                                                     25 

24. Alemana from Open Opposing Position

      Alemana z Otevřeného opozičního postavení           26 

25. Natural Top

      Káča vpravo                                                              18 

26. Cross Basic

      Křížený základ                                                           33 

27. Cross Basic with Turn

      Křížený základ s otočkou  

28. Cross basic to Open Opposing Position

       Křížený základ do Otevřeného opozičního postavení

29. MCF - Simple foot change

       Metody změny chodidla                                           43 

30. Split Cuban Break to R,L   

       Rozdvojené kubánské přerušení do P,L                   36 

32. Cuban Breaks to R,L   

       Kubánské přerušení do P,L                                      34 

RUMBA

1. Close Basic Movement

    Uzavřený základní pohyb                                              1

2. Open Basic Movement

    Otevřený základní pohyb  

3. New York to Right,Left  

    New York do P,L                                                        9,10

5. Hand to Hand to Right,Left 

    Ruka k ruce do P,L                                                       11

7. Spot Turn to Right,Left 

    Otáčka na místě do P,L                                                  7

9. Underarm Turn Turning Right,Left 

    Podtočení pod paží v P,L                                            6,8

11. Side Walks and Cucarachas

      Kroky stranou a Kukarača                                         12 

12. Fan

      Vějíř                                                                             2 

13. Open Hip Twist

      Otevřený twist kyčlí                                                    23

14. Open Hip Twist Finished to Side

      Otevřený twist kyčlí ukončený do strany                   24 

15. Hockey Stick

      Hokejka                                                                        3

16. Hockey Stick Finished to Side

      Hokejka ukončená do strany                                       4 

17. Opening Out

      Otevření v P a v L                                                       26

18. Shoulder to Shoulder

      Rameno k rameni                                                       13

19. Alternative Basic Movement

      Alternativní základní pohyb  

20. Close Hip Twist

      Uzavřený twist kyčlí                                                    15

21. Close Hip Twist Finished to Side

      Uzavřený twist kyčlí ukončený do strany                   16

22. Alemana

      Alemana                                                                     19

23. Alemana Finished to Side

      Alemana ukončená do strany                                    21

24. Progressive Forward Walks

      Postupová chůze 

25. Progressive Forward Walks to Fan

      Postupová chůze do vějíře 

26. Aida

       Aida                                                                           27

27. Continuous Hip Twist

       Pokračující twist kyčlí                                                 41

28. Cuban Rocks

       Kubánské kolébky                                                     34

29. Fencing to Spin

       Šermování do spiny                                                   25

30. Continuous Circular Hip Twist

       Pokračující kruhový twist kyčlí                                   42

31. Syncopated Open Hip Twist

       Synkopovaný otevřený švih kyčlí 

32. Natural Top

       Káča vpravo                                                              14

JIVE

1. Basic in Place

    Základ na místě                                                            1 

2. Basic in Fallaway 

    Spádný základ                                                              2 

3. Change of Place from R to L (L to R )

    Změna míst z P do L (L to R )                                     3,5 

5. American spin

    Americká spina                                                           12 

6. Change of Place behind the Back

    Výměna míst za zády                                                    8 

7. Link 

    Spojka                                                                           7 

8. Whip

    Bič                                                                                 9 

9. Promenade Walks - Slow (Quick)

    Promenádní chůze – S (Q)                                     10,11 

11. Fallaway Throwaway

      Spádné odhození                                                      17 

12. Change of Place from R to L with Double Spin

      Změna míst z P do L s dvojitou spinou                       4 

13. Overturned Change of Place from L to R

      Pretočená změna míst z L do P                                  6 

14. Double Cross Whip

      Dvojitý křížený bič                                                     13 

15. Throwaway Whip

      Bič s odhozením                                                        15 

16. Reverse Whip

      Bič vlevo                                                                    16 

17. Curly Whip

      Vlnivý bič                                                                   14 

18. Overturned Fallaway Throwaway 

      Přetočené spádné odhození                                     18 

19. Stop and Go

      Stůj a jdi                                                                     20 

20. Hip Bump

      Úder kyčlí                                                                   30 

21. Windmill

      Větrný mlýn                                                                21 

22. Mooch 

      Flákání 

bottom of page